കള്ള മാനവികതയുടെ സാഹിത്യ രൂപങ്ങള്‍തൂലിക- 2006 ഏപ്രില്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 9, എം.കൃഷ്ണനായര്‍

Instagram