കലാലയ ദുര്ഭൂതംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 20 ,വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യാര്ത്ഥി രാഷ്ട്രീയം

Instagram