കര്‍ണാടകം-മൂന്നാം മുന്നണി സ്വപ്‌നത്തിന്റെയും അന്ത്യംതൂലിക- 2006 മാര്‍ച്ച് പുസ്തകം 5 ലക്കം 8, കര്‍ണാടകം, മൂന്നാം മുന്നണി

Instagram