കമല സുരയ്യ മതപഠന-സംസ്‌ക്കാര പഠനകേന്ദ്രംതൂലിക- 2006 ജൂലൈ പുസ്തകം 5 ലക്കം 12, കമല സരയ്യ

Instagram