കപ്പലിലെ കള്ളന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുകഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിന് സോഷ്യലിസത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കില്‍ ഒരു കമ്മൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസം പഠിച്ചു വെങ്കില്‍ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസ ത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാതെ പറ്റുമോ?

Instagram