കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത വേദനകളുമായ്-കയ്യൊപ്പ്അറബിക് വിരോധം ഒരു ഭാഷാപഠനത്തിന്‍റെ പ്രശ്നം മാത്രമായിരുന്നില്ല.ഒരു സമൂഹത്തിന്‍റെ  ആത്മബോധത്തിന്‍റെയും, അസ്തിത്വത്തിന്‍റെയും പ്രശ്നമായിരുന്നു.

Instagram