കണ്ണാപ്പ് കെട്ടിമണ്ടുന്നവര്‍തൂലിക- 2006 ആഗസ്റ്റ് പുസ്തകം 6 ലക്കം 1, എം.ആര്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍, എന്‍.വി കൃഷ്ണവാര്യര്‍

Instagram