കണ്ണാടി- കാസര്‍ക്കോട് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി സോവനീര്‍ 1985
Instagram