കണിശമായ സ്വാതന്ത്യ്രബോധം,ശക്തമായ അഭിമാനചിന്ത – സോവനീര്‍ഇന്ത്യയിലെ മുസ് ലിം ന്യൂനപക്ഷം

Instagram