കടല്‍ ഫോട്ടോകള്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഓണാശംസകള്‍, സപ്റ്റംബര്‍ /കവിത

Instagram