കടല്‍ത്തീരത്തൊരു സംഭാഷണംതൂലിക- 2005 ഫെബ്രുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 7, കവിത

Instagram