കടലിനും ചെകുത്താനും മദ്ധ്യേനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 12 ലക്കം 4 1980 മെയ്, പേജ് 16, ഇസ്‌ലാം, പഠനം

Instagram