കടപ്പുറത്ത് കണ്ട ഐക്യത്തിന്റെ പുലരിത്തുടിപ്പ്തൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെ മുസ്ലിം സമ്മേളനം

Instagram