കച്ചവടത്തിലെ വഞ്ചനനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 15 ലക്കം 3, 1983 ഏപ്രില്‍, പേജ് 23, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം, കച്ചവടം

Instagram