കഅ്ബും (റ) തബൂക്കുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, പേജ് 16, കവിത, വ്യക്തിസ്മരണ, യുദ്ധം.

Instagram