കഅബയുടെ വസ്ത്രം അഥവാ കില്ലമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 18 ജനുവരി 15 /ലേഖനം / കഅബ ചരിത്രം

Instagram