ഓര്‍മകളിലെ നിറചിരി കണ്ണീര്‍കലര്‍ന്ന പുഞ്ചിരിതൂലിക- 2004 സെപ്തംനബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 2, സി.എച്ച് മുഹമ്മദ്‌കോയ

Instagram