ഓര്‍മ്മയില്‍ സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഇളം തെന്നല്‍ -സംസ്മൃതിസീതിസാഹിബ് എന്ന മഹാ മനുഷ്യന്‍

Instagram