ഒഴിക്കധികരിക്കുമ്പോള്‍തൂലിക, 2006 നവംമ്പര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 4, കവിത

Instagram