ഒറ്റത്തിരി വിളക്ക്ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-20, ഡിസംബര്‍ 27 ജനുവരി 2 കവിത

Instagram