ഒരൊറ്റ സംഘടന ഒരൊറ്റ നേത‍ൃത്വം



മറ്റു വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനകളില്‍നിന്ന് വിഭിന്നമായ,മഹത്തായ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ വെച്ച് പുലര്‍ത്തുന്ന സംഘടനയാണ് എം.എസ്.എഫ്

Instagram