ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 15 ലക്കം 3, 1983 ഏപ്രില്‍, പേജ് 3, ഇസ്‌ലാം, ഭരണം

Instagram