ഒരു മായാവതിക്കുകൂടി കേരളത്തില്‍ ഇടമുണ്ടോതൂലിക- 2006 മെയ് പുസ്തകം 5 ലക്കം 10, മായാവതി കേരളത്തില്‍

Instagram