ഒരു മഹാകവിയുടെ മുഖപ്രസംഗങ്ങള്‍ചന്ദ്രിക സ്വാതന്ത്രദിന വിശേഷപ്പതിപ്പ് 1994 / വ്യക്തി സ്മരണ / പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍

Instagram