ഒരു മണല്‍പ്പന്ത് ഉരുളുന്നു -കാസര്‍ക്കോട് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി സോവനീര്‍ 1985ഭൂമി

Instagram