ഒരു പണ്ഡിതനും കുറെ വിഢിത്തങ്ങളുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 8, 1975 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 15, ഇസ്‌ലാം, പ്രസ്ഥാനം, വിഭാഗീയത.

Instagram