ഒരു നൂതന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം 7, 1969 ജൂലായ് 20, പേജ് 14. ഇസ്‌ലാം, പ്രസ്ഥാനം, അഹ്‌ലുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍.

Instagram