ഒരു നിര്‍മ്മാതാവിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്തൂലിക- 2005 ജനുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 6, നീലക്കുഴില്‍ സിനിമ, ഓര്‍മകള്‍

Instagram