ഒരു നിരുപദ്രവിയെ കരിയില്‍ കുളിപ്പിച്ചതിങ്ങനെതൂലിക- 2006 മാര്‍ച്ച് പുസ്തകം 5 ലക്കം 8, സി.പി രാജശേഖരന്‍, അഭിമുഖം

Instagram