ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമയും പ്രസിഡണ്ട് ബുഷുംതൂലിക- 2004 ആഗസ്റ്റ്, പുസതകം 4 ലക്കം 1, ജോര്‍ജ് ബുഷ്

Instagram