ഒരു ഞെട്ടല്‍തൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, എം ആര്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍, എന്‍.വി

Instagram