ഒരു ചുംബനം കൊണ്ട് ഈ അതിരുകള്‍ മായ്ക്കാം -സംസ്മൃതിഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും

Instagram