ഒരു കത്ത്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 10, ഇസ്‌ലാം, ചരിത്രം, ഉമര്‍ ബിന്‍ ഖത്താബ് (റ).

Instagram