ഒരാള്‍ കല്‍പ്പടവിലിരുന്ന് കവിതയെഴുതുന്നുതൂലിക- 2005 ജൂലൈ, പുസതകം 4 ലക്കം 12, കവിത

Instagram