ഒന്നിച്ച സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന്‍ സമുദായ ശത്രുക്കള്‍ വീണ്ടും രംഗത്ത്മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 19 ഫെബ്രവരി 1 /ലേഖനം / ശരീഅത്ത് വിവാദം

Instagram