ഐക്യം , ഒരു മതപരമായ ബാധ്യത-കയ്യൊപ്പ്മുസ് ലിം സമൂഹത്തിന്‍റെ ഐക്യം ഒരു മതപരമായ ബാധ്യത മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യം കൂടിയാണ്

Instagram