ഏഴ് വയസ്സ് പൂര്ത്തി യായിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram