എ.പി. അഹ്മദ് കുട്ടി മൗലവിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21, ലക്കം 7, 1988 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 24, അനുസ്മരണം, വ്യക്തി

Instagram