എസ്.എസ്.എഫിന്റെ ധര്ണനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 19 ലക്കം 12 1988 ജനുവരി, പേജ് 4, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്, എസ്. എസ്. എഫ്

Instagram