എഴുത്തുകാരിയുടെ ദാഹം



തൂലിക- 2006 ജൂണ്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 11, എഴുത്തുകാരി

Instagram