എല്ലാ ഇരുളിനുമേലെയും ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കാന്‍ മനുഷ്യന് കഴിയുംമനുഷ്യനേക്കാള്‍ ജീവനുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചം.മനുഷ്യനല്ല അതിന്‍റെ  കേന്ദ്രം,ജീവനാണ്.

Instagram