എന്‍.വിയുടെ സ്റ്റാലിന്‍ മീശതൂലിക- 2006 മാര്‍ച്ച് പുസ്തകം 5 ലക്കം 8, എന്‍.വി കൃഷ്ണവാര്യര്‍

Instagram