എന്റെ ഊന്നുവടിയും കണ്ണടയുംതൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, കവിത

Instagram