എന്നെ ഞ്ഞാനാക്കിയ സുല്‍ത്താന്‍ചന്ദ്രിക സ്വാതന്ത്രദിന വിശേഷപ്പതിപ്പ് 1994 / വ്യക്തി സ്മരണ / ബഷീര്‍

Instagram