എന്നെ കളഞ്ഞുപോകുന്ന ഞാനും നിന്നെ കളഞ്ഞുപോകുന്ന നീയുംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-51, ലക്കം-19, ഡിസംബര്‍ 18-24 കവിത

Instagram