എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നോക്കാവസ്ഥക്കെതിരായി പ്രകടനം നടന്നത്തൂലിക- 2006 ജൂലൈ പുസ്തകം 5 ലക്കം 12, പിന്നോക്കാവസ്ഥ

Instagram