എന്താണീ വര്ഗീേയത?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ഓഗസ്റ്റ് 20, പേജ് 10 / രാഷ്ട്രീയം, വര്ഗീരയത

Instagram