എത്ര കാലംതൂലിക- 2004 ജൂലൈ, പുസതകം 3 ലക്കം 12, കവിത

Instagram