എങ്കില്‍ അവര്‍തന്നെ നേതാക്കള്‍അവരുടെ അടിപതറാത്ത ആത്മധൈര്യം ചിതറാത്ത ആത്മവിശ്വാസം കറപുരളാത്ത മനസ്സാക്ഷി ആദര്‍ശത്തോടുള്ള അദമ്യമായ അഭിനിവേശം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അവര്‍ കാണിച്ച സത്യസന്ധത

Instagram