എം.എന്‍.വിജയന്റെ അരവും കത്തിയുംതൂലിക- 2005 മാര്‍ച്ച്, പുസതകം 4 ലക്കം 8, എം.എന്‍.വിജയന്‍, മാര്‍ക്‌സിസം

Instagram